+48 796-064-515 /  kontakt@adwokat-raba.pl

ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG

I

PRAWO CYWILNE

– sprawy o zapłatę
– sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
– sprawy spadkowe oraz
o zachowek
– sprawy o zasiedzenie nieruchomości
– sprawy o zasiedzenie/ ustanowienie służebności
– sprawy o ochronę dóbr osobistych
– sporządzanie/opiniowanie projektów umów cywilnych

II

PRAWO RODZINNE

– sprawy o rozwód i separację
– sprawy dot. władzy rodzicielskiej i uregulowania kontaktów
z małoletnimi dziećmi
– sprawy alimentacyjne na rzecz dzieci/ małżonka
– sprawy o podział majątku wspólnego

III

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

– sprawy o zapłatę między przedsiębiorcami
– sporządzanie/opiniowanie projektów umów spółek, innych umów handlowych
– dokonywanie wpisów do rejestrów przedsiębiorców
– udział w negocjacjach
– windykacja należności

IV

PRAWO KARNE

– obrona obwinionych w sprawach
o wykroczenia
– obrona oskarżonych w sprawach
o przestępstwa
– czynności obrońcy w sprawach dot.: warunkowego zwolnienia
z zakładu karnego, przerwy
w odbywaniu kary i odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
– reprezentacja pokrzywdzonych
w postępowaniu karnym

V

PRAWO ADMINISTRACYJNE

– sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
– reprezentacja przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi

VI

PRAWO PRACY

– sprawy o mobbing
– sprawy o dyskryminację w zatrudnieniu
– dochodzenie odszkodowań
z tytułu wypadków przy pracy